闻官军收河南河北

【闻官军收河南河北】
剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳。
却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂。
白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。
即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳。

闻官军收河南河北译文

剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳。
剑门关外,喜讯忽传,官军收复冀北一带。高兴之余,泪满衣裳。

却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂。
回望妻子儿女,也已一扫愁云,随手卷起诗书,全家欣喜若狂。

白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。
老夫想要纵酒高歌,结伴春光同回故乡。

即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳。
我的心魂早已高飞,就从巴峡穿过巫峡,再到襄阳直奔洛阳。

参考资料:
1、海 兵杜甫全集诗详注乌鲁木齐:新疆人民出版社,2000:219-120
2、于海娣 等唐诗鉴赏大全集北京:中国华侨出版社,2010:182

闻官军收河南河北注释

剑外忽传收蓟(jì)北,初闻涕(tì)泪满衣裳。
闻:听说。
官军:指唐朝军队。
剑外:剑门关以南,这里指四川。
蓟北:泛指唐代幽州、蓟州一带,今河北北部地区,是安史叛军的根据地。
涕:眼泪。

却看妻子愁何在,漫卷(juǎn)诗书喜欲狂。
却看:回头看。
妻子:妻子和孩子。
愁何在:哪还有一点的忧伤?愁已无影无踪。
漫卷诗书喜欲狂:胡乱地卷起。
是说杜甫已经迫不及待地去整理行装准备回家乡去了。
喜欲狂:高兴得简直要发狂。

白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。
放歌:放声高歌。
须:应当。
纵酒:开怀痛饮。
青春:指明丽的春天的景色。
作伴:与妻儿一同。

即从巴峡穿巫峡,便下襄(xiāng)阳向洛阳。

巫峡:长江三峡之一,因穿过巫山得名。
便:就的意思。
襄阳:今属湖北。
洛阳:今属河南,古代城池。

参考资料:

1、海 兵.杜甫全集诗详注.乌鲁木齐:新疆人民出版社,2000:219-1202、于海娣 等.唐诗鉴赏大全集.北京:中国华侨出版社,2010:182

闻官军收河南河北赏析

剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳。
却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂。
白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。
即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳。

 杜甫在这首诗下自注:“余田园在东京。”诗的主题是抒写忽闻叛乱已平的捷报,急于奔回老家的喜悦。“剑外忽传收蓟北”,起势迅猛,恰切地表现了捷报的突然。诗人多年飘泊“剑外”,备尝艰苦,想回故乡而不可能,就是由于“蓟北”未收,安史之乱未平。如今“忽传收蓟北”,惊喜的洪流,一下子冲开了郁积已久的情感闸门,令诗人心中涛翻浪涌。“初闻涕泪满衣裳”,“初闻”紧承“忽传”,“忽传”表现捷报来得太突然,“涕泪满衣裳”则以形传神,表现突然传来的捷报在“初闻”的一刹那所激发的感情波涛,这是喜极而悲、悲喜交集的真实表现。“蓟北”已收,战乱将息,乾坤疮痍、黎民疾苦,都将得到疗救,诗人颠沛流离、感时恨别的苦日子,总算熬过来了。然而痛定思痛,诗人回想八年来熬过的重重苦难,又不禁悲从中来,无法压抑。可是,这一场浩劫,终于像噩梦一般过去了,诗人可以返回故乡了,人们将开始新的生活,于是又转悲为喜,喜不自胜。这“初闻”捷报之时的心理变化、复杂感情,如果用散文的写法,必需很多笔墨,而诗人只用“涕泪满衣裳”五个字作形象的描绘,就足以概括这一切。

 颔联以转作承,落脚于“喜欲狂”,这是惊喜的更高峰。“却看妻子”、“漫卷诗书”,这是两个连续性的动作,带有一定的因果关系。当诗人悲喜交集,“涕泪满衣裳”之时,自然想到多年来同受苦难的妻子儿女。“却看”就是“回头看”。“回头看”这个动作极富意蕴,诗人似乎想向家人说些什么,但又不知从何说起。其实,无需说什么了,多年笼罩全家的愁云不知跑到哪儿去了,亲人们都不再是愁眉苦脸,而是笑逐颜开,喜气洋洋。亲人的喜反转来增加了诗人的喜,诗人再也无心伏案了,随手卷起诗书,大家同享胜利的欢乐。

 “白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡”一联,就“喜欲狂”作进一步抒写。“白日”,指晴朗的日子,点出人已到了老年。老年人难得“放歌”,也不宜“纵酒”;如今既要“放歌”,还须“纵酒”,正是“喜欲狂”的具体表现。这句写“狂”态,下句则写“狂”想。“青春”指春天的景物,春天已经来临,在鸟语花香中与妻子儿女们“作伴”,正好“还乡”。诗人想到这里,自然就会“喜欲狂”了。

 尾联写诗人“青春作伴好还乡”的狂想,身在梓州,而弹指之间,心已回到故乡。诗人的惊喜达到高潮,全诗也至此结束。这一联,包涵四个地名。“巴峡”与“巫峡”,“襄阳”与“洛阳”,既各自对偶(句内对),又前后对偶,形成工整的地名对;而用“即从”、“便下”绾合,两句紧连,一气贯注,又是活泼流走的流水对。再加上“穿”、“向”的动态与两“峡”两“阳”的重复,文势、音调,迅急有如闪电,准确地表现了诗人想象的飞驰。“巴峡”、“巫峡”、“襄阳”、“洛阳”,这四个地方之间都有很漫长的距离,而一用“即从”、“穿”、“便下”、“向”贯串起来,就出现了“即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳”的疾速飞驰的画面,一个接一个地从读者眼前一闪而过。这里需要指出的是:诗人既展示想象,又描绘实境。从“巴峡”到“巫峡”,峡险而窄,舟行如梭,所以用“穿”;出“巫峡”到“襄阳”,顺流急驶,所以用“下”;从“襄阳”到“洛阳”,已换陆路,所以用“向”,用字高度准确。

 全诗感情奔放,痛快淋漓地抒发了作者无比喜悦的心情。后代诗论家都极为推崇此诗,浦起龙赞其为杜甫“生平第一首快诗也”(《读杜心解》)。

 此诗除第一句叙事点题外,其余各句,都是抒发诗人忽闻胜利消息之后的惊喜之情。诗人的思想感情出自胸臆,奔涌直泻。仇兆鳌在《杜少陵集详注》中引王嗣奭的话说:“此诗句句有喜跃意,一气流注,而曲折尽情,绝无妆点,愈朴愈真,他人决不能道。”

参考资料:
1、程千帆 等唐诗鉴赏辞典上海:上海辞书出版社,1983:542-544

闻官军收河南河北拼音版参考

()
(wén)
(guān)
(jun1)
(shōu)
()
(nán)
()
(běi)
()
(jiàn)
(wài)
()
(chuán)
(shōu)
()
(běi)
(chū)
(wén)
()
(lèi)
(mǎn)
()
(shang)
(què)
(kàn)
()
()
(chóu)
()
(zài)
(màn)
(juàn)
(shī)
(shū)
()
()
(kuáng)
(bái)
()
(fàng)
()
()
(zòng)
(jiǔ)
(qīng)
(chūn)
(zuò)
(bàn)
(hǎo)
(hái)
(xiāng)
()
(cóng)
()
(xiá)
穿(chuān)
()
(xiá)
便(biàn)
(xià)
(xiāng)
(yáng)
(xiàng)
(luò)
(yáng)

闻官军收河南河北作者

杜甫杜甫 杜甫(712-770),字子美,祖籍河南巩县。祖父杜审言是唐初著名诗人。青年时期,他曾游历过今江苏、浙江、河北、山东一带,并两次会见李白,两人结下深厚的友谊。唐玄宗天宝五年(746),杜甫来到长安,第二年他参加了由唐玄宗下诏的应试,由于奸臣李林甫从中作梗,全体应试者无一人录取。从此进取无门,生活贫困。直到天宝十四年(755),才得到「右卫率府胄曹参军」一职,负责看管兵甲仓库。同年,安史之乱爆发,此

闻官军收河南河北其他参考

译文及注释

译文剑门关外忽然听说官军收复蓟北,乍听到止不住的泪水洒满了衣裳。回头看妻儿的愁容不知去了何方,胡乱收拾着诗书不由得欣喜若狂。白日里引吭高歌呵且须纵情饮酒,春光正好伴我返回那久别的故乡。立即动身穿过了巴峡再穿过巫峡,然后经过襄阳再转向那旧都洛阳。

注释⑴闻:听见,看见。⑵“剑外”句:这几个字里面便包含着眼泪。人是远在剑南,消息是来得这样出人意外,而这消息又正是有关整个国家的大喜事,哪能不惊喜掉泪?称剑南为剑外,犹称湖南为湖外,岭南为岭外,乃唐人习惯语。剑外:剑门关以外,这里指四川。当时杜甫流落在四川。也做剑南。蓟北:泛指唐代幽州、蓟州一带,今河北北部地区,是安史叛军的根据地。⑶“初闻”句:这是痛定思痛、喜极而悲的眼泪。涕:眼泪。⑷“却看”句:这句应结合杜甫一家的经历来理解。杜甫和他的妻子都是死里逃生吃够了苦的,现在看见妻子无恙(时已迎家来梓州),故有“愁何在”的快感。按白居易《人峡次巴东》诗云:“不知远郡何时到,犹喜全家去此同。”又《自咏老身示诸家属》诗云,“家居虽淮落,眷属幸团圆。”白未经大丧乱,尚且如此,杜甫这时的快感,就更是人情之常了。却看:再看,还看。妻子:妻子和孩子。愁何在:哪还有一点的忧伤?愁已无影无踪。⑸漫卷:胡乱地卷起(这时还没有刻板的书)。是说杜甫已经迫不及待地去整理行装准备回家乡去了。喜欲狂:高兴得简直要发狂(欣喜若狂)。⑹白日:表现时光美好。放歌:放声高歌。须:应当。纵酒:开怀痛饮。⑺“青春”句:春日还乡,一路之上,柳暗花明,山清水秀,毫不寂寞,故曰青春作伴好还乡。青春:指明丽的春天。作伴也作:与妻儿一同。这里的青春是人格化了的。刘希夷《出塞》诗:“晓光随马度,春色伴人归。”此以下三句皆预拟将来的话。⑻“即从”二句:写还乡所采取的路线。即,是即刻。峡险而狭,故曰穿,出峡水顺而易,故曰下,由襄阳往洛阳,又要换陆路,故用向字。人还在梓州,心已飞向家园,想见杜甫那时的喜悦。杜甫自注:“余有田园在东京(洛阳)。”——浦注:“八句诗,其疾如飞,题事只一句,涂俱写情。生平第一首快诗也,”——按《太平御览》卷六五引《三巴记》云:“阎、白二水合流,自汉中至始宁城下,人武陵,曲折三曲,有如巴字,亦曰巴江,经峻峡中,谓之巴峡。”阆、白二水,即嘉陵江上游,杜诗巴峡,盖指此。若长江中巴东三峡之巴峡,乃在巫峡之东,杜时在梓州,不得云“从巴峡穿巫峡”,注解多误。巫峡:长江三峡之一,因穿过巫山得名。⑼便:就的意思。襄阳:今属湖北。洛阳:今属河南,古代城池。

« 上一首
下一首 »

猜你喜欢

 • 河南府试十二月乐词并闰月(上楼迎春新春归)

  河南府试十二月乐词并闰月】正月上楼迎春新春归,暗黄著柳宫漏迟。薄薄淡霭弄野姿,寒绿幽风生短丝。锦床晓卧玉肌冷,露脸未开对朝暝。官街柳带不堪折,早晚菖蒲胜绾结。二月二月饮酒采桑津,宜男草生兰笑人,蒲如交剑风如薰。劳劳胡燕怨酣春,薇帐逗烟生绿尘。金翘峨髻愁暮云,沓飒起舞真珠裙。津头送别唱流水,酒客背寒南山死。三月东方风来满眼春,花城柳暗愁杀人。复宫深殿竹风起,新翠舞衿净如水。光风转蕙百余里,暖雾驱云扑…
  245阅读
 • 和河南裴尹侍郎宿斋天平寺诣九龙祠祈雨二十韵

  有事九龙庙,洁斋梵王祠。玉箫何时绝,碧树空凉飔.吏散埃壒息,月高庭宇宜。重城肃穆闭,涧水潺湲时。人稀夜复闲,虑静境亦随。缅怀断鳌足,凝想乘鸾姿。朱明盛农节,膏泽方愆期。瞻言五灵瑞,能救百谷萎。咿喔晨鸡鸣,阑干斗柄垂。修容谒神像,注意陈正词。惊飙起泓泉,若调雷雨师。黑烟耸鳞甲,洒液如棼丝。丰隆震天衢,列缺挥火旗。炎空忽凄紧,高溜悬绠縻。生物已滂沛,湿云稍离披。丹霞启南陆,白水含东菑。熙熙飞走适,蔼蔼…
  29阅读
 • 秋日书怀寄河南王尹

  公府想无事,西池秋水清。去年为狎客,永日奉高情。况有台上月,如闻云外笙。不知桑落酒,今岁与谁倾。
  38阅读
 • 送河南皇甫少尹赴绛州

  祖帐临周道,前旌指晋城。午桥群吏散,亥字老人迎。诗酒同行乐,别离方见情。从此洛阳社,吟咏属书生。
  41阅读
 • 河南观察使故相国袁公挽歌三首

  五驱龙虎节,一入凤凰池。令尹自无喜,羊公人不疑。天归京兆日,叶下洞庭时。湘水秋风至,凄凉吹素旗。丹旐发江皋,人悲雁亦号。湘南罢亥市,汉上改词曹。表墓双碑立,尊名一字褒。尝闻平楚狱,为报里门高。返葬三千里,荆衡达帝畿。逢人即故吏,拜奠尽沾衣。地得青乌相,宾惊白鹤飞。五公碑尚在,今日亦同归。
  30阅读
 • 奉送李户部侍郎自河南尹再除本官归阙

  昔年内署振雄词,今日东都结去思。宫女犹传洞箫赋,国人先咏衮衣诗。华星却复文昌位,别鹤重归太乙池。想到金闺待通籍,一时惊喜见风仪。
  29阅读
 • 同乐天送河南冯尹学士

  可怜五马风流地,暂辍金貂侍从才。阁上掩书刘向去,门前修刺孔融来。崤陵路静寒无雨,洛水桥长昼起雷。共羡府中棠棣好,先于城外百花开。
  25阅读
 • 河南王少尹宅燕张常侍白舍人兼呈卢郎中李员外二副使

  将星夜落使星来,三省清臣到外台。事重各衔天子诏,礼成同把故人杯。卷帘松竹雪初霁,满院池塘春欲回。第一林亭迎好客,殷勤莫惜玉山颓。
  22阅读